Polityka prywatności

Polityka prywatności

CREATIVE AGENCY EVENTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 41-43 Operator Serwisu Poland Best Restaurants jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach korzystania z usług Serwisu Poland Best Restaurants Administrator przetwarza gromadzone dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.; dalej o.d.o.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późń. zm; dalej u.ś.u.d.e.). Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Zbiór danych osobowych Użytkowników zgłoszono do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisano do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych (numer zgłoszenia 014447/2011).

Usunięcie danych osobowych o użytkowniku następuje na jego żądanie przesłane na skrzynkę polandbestrestaurants.pl@gmail.com. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Eventic Cezary Wołodko z siedzibą w Gdyni przy ul. Afrodyty 38.

Jakie dane przetwarzamy ?

W celu zapoznania się ze stronami Serwisu nie jest wymagane zarejestrowanie się czy podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże korzystanie w pełni z usług Serwisu Poland Best Restaurants wymaga uprzedniej rejestracji Użytkownika.

Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika:

  • adres e-mail
  • imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców)
  • numer telefonu
  • adres zamieszkania/siedziby (ulica i numer domu, kod pocztowy i miejscowość)
  • NIP (w przypadku przedsiębiorców)
  • hasło, które Użytkownik wybiera dowolnie. To hasło jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej i jest nie widoczne w postaci zwykłego tekstu.

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania Serwisu Poland Best Restaurants. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi stworzenie Konta Użytkownika i prawidłowe wykonanie zobowiązań Operatora Serwisu Poland Best Restaurants oraz jego kontrahentów.

Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Dane gromadzone podczas rejestracji są wykorzystywane w celu:

  • Wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym celów księgowych,
  • Przekazywania danych kontrahentom Operatora Serwisu Poland Best Restaurants w celu wykonania umowy,
  • Wysyłania biuletynu informacyjnego,
  • Wysyłania powiadomień o stanie zamówienia, itp.

Ponadto dane Użytkowników, także niezarejestrowanych (adres email) mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną pochodzących od Operatora Serwisu lub innych podmiotów. Przetwarzanie danych podanych podczas składania zamówienia może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

Podając dane do rejestracji i utworzenia Profilu Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie na ich podstawie wyniku wyszukiwania o określonych parametrach. Są one wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników Serwisu, zbierania danych o Użytkownikach celem personalizacji zawartości strony internetowej. W tym zakresie są one wykorzystywane także do personalizacji reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług Serwisu. Dane te zbierane są automatycznie. Stanowią one podstawę do badania i analiz mających na celu zachowanie i podniesienie poziomu ochrony, udoskonalanie usług świadczonych dotychczas oraz opracowywanie nowych usług Serwisu.

W jaki sposób kontaktujemy się z użytkownikami ?

Podane dane kontaktowe wykorzystujemy do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych informacji. Informacje mogą także przybrać formę wiadomości wysyłanych wewnętrzną pocztą Serwisu. Przez pojęcie informacje należy rozumieć treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, itp.) jak i niekomercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, o usługach, komunikaty systemu, itp.). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Operatora oraz kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze komercyjnym, wysyłając wiadomość na adres email: polandbestrestaurants.pl@gmail.com. Żądanie wyłączenia przetwarzania danych osobowych zostanie niezwłocznie uwzględnione.

Zmiany danych osobowych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, poprawiania błędnych informacji oraz usuwania na żądanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie wymagane jest w związku z wymogami prawa lub gdy chodzi o dane zbierane automatycznie – w takich przypadkach danych nie da się zmienić lub usunąć. Zmiana lub usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu się do Serwisu.

W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie, Operator może wstrzymać świadczenie usług/zawiesić Konto Użytkownika/ zablokować Konto Użytkownika do czasu aktualizacji danych.

Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, gdy ten nie uregulował swoich należności wobec Operatora, a także w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszył Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności

Opinie Użytkowników Serwisu stanowią ich wyłączną własność i Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści, które się w nich znajdują. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkownika pozostałym osobom korzystającym z serwisu.

Polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach serwisu.

Operator nie ponosi również odpowiedzialności za dane udostępnione przez Użytkowników.

Strony Serwisu Poland Best Restaurants mogą zawierać linki do innych stron, które nie są powiązane z Serwisem. Po kliknięciu na link do innych stron (linki zewnętrzne) nie mamy wpływu na to, jakie dane, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzanie i przekazywane do tej strony. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie.

top